Оваа страница содржи врски од изворните #TidyTuesday податоци и код или слајдови што биле користени на соодветниот настан во КИКА. Github репозиториумот содржи и некои други скрипти, идеи или слично што сме ги зачувале, но не биле дел од настанот.

Датум Податоци Слајдови и код
2019-09-03 Moore's law dataset Slides
2019-09-10 Amusement Park injuries dataset Slides
2019-09-17 National Park Visits Slides
2019-09-24 School Diversity Rmd file
2019-10-01 All the Pizza R File
2019-10-08 Powerlifting R file